Privacy-beleid

Hoe gaat de Stichting voor Kamermuziek Wageningen om met persoonsgegevens?

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AGV) schrijft voor dat de Stichting voor Kamermuziek Wageningen (SvKW) zorgvuldig en transparant omgaat met persoonsgegevens. Bij de SvKW betreft dat gegevens van personen die een abonnement hebben op de serie kamerconcerten die de SvKW organiseert in de wintermaanden. Ook van niet-abonnementhouders worden persoonsgegevens bijgehouden indien zij aangegeven hebben in de serie geïnteresseerd zijn.

Aard van de gegevens

De persoonsgegevens beperken zich tot naam, huis- en mailadres, telefoonnummer en het soort abonnement. Deze gegevens zijn door de betrokken personen ter beschikking gesteld. De persoonsgegevens zijn in digitale bestanden opgenomen.

Gebruik van de gegevens

De gegevens worden alleen gebruikt om de abonnementhouders en geïnteresseerden schriftelijk, digitaal en zo nodig telefonisch op de hoogte te stellen van het jaarprogramma, de concerttoelichtingen en ook om mededelingen te kunnen doen over het wel en wee van de SvKW.

Beheer en transparantie

De persoonsgegevens worden beheerd door het bestuurslid van de SvKW die belast is met de abonnementenadministratie en wiens computer beschermd wordt tegen virussen en hacken. Andere bestuursleden hebben geen toegang tot het bestand. Externe gebruikers krijgen geen toegang tot het bestand. Abonnementhouders en geïnteresseerden van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen, kunnen desgewenst inzage krijgen in die gegevens. Het betrokken bestuurslid is bereikbaar per telefoon en per mail.

Het bestuurslid belast met de abonnementenadministratie legt verantwoording af aan het bestuur. Bij een datalek informeert hij het bestuur en onderneemt actie (onder andere de digitale melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens). Van een datalek is sprake als gegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden moeten hebben. (Autoriteit persoonsgegevens:   http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl).